1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-4-methoxy-benzene

1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-4-methoxy-benzene