(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid, TMS

(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid, TMS