3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol

3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol