N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2-hydroxy-2-phenylacetamide

N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2-hydroxy-2-phenylacetamide