3-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-2-[(4-methoxyphenyl)imino]-1,3-thiazolan-4-one

3-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-2-[(4-methoxyphenyl)imino]-1,3-thiazolan-4-one