1-(4-Methoxyphenyl)-1-methylsiletane

1-(4-Methoxyphenyl)-1-methylsiletane