2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide

2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide