2-(1H-benzimidazol-2-ylthio)-N-(3-hydroxyphenyl)acetamide

2-(1H-benzimidazol-2-ylthio)-N-(3-hydroxyphenyl)acetamide