1-(3,5,6-trimethylpyrazin-2-yl)ethanone

1-(3,5,6-trimethylpyrazin-2-yl)ethanone