2-[2-(Trimethylsilyl)ethyl]pyridine

2-[2-(Trimethylsilyl)ethyl]pyridine