N-(-)-Thujylidenephenylethylamine

N-(-)-Thujylidenephenylethylamine