Benzotriazol-1-yl-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-methanone

Benzotriazol-1-yl-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-methanone