Methyl 4-[methyl(phenylsulfonyl)amino]benzoate

Methyl 4-[methyl(phenylsulfonyl)amino]benzoate