4-Chloro-N-[2-(3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-phenyl)-ethyl]-benzamide

4-Chloro-N-[2-(3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-phenyl)-ethyl]-benzamide