2-Hydroxy-4-methoxy-3,5,6-trimethylbenzoic acid

2-Hydroxy-4-methoxy-3,5,6-trimethylbenzoic acid