1-[3-(Benzothiazol-2-ylsulfanylmethyl)-4-methoxy-phenyl]-ethanone

1-[3-(Benzothiazol-2-ylsulfanylmethyl)-4-methoxy-phenyl]-ethanone