3-(4-Chlorophenyl)-7,8-dimethyl-1,5-dihydro-2,4-benzodithiepine

3-(4-Chlorophenyl)-7,8-dimethyl-1,5-dihydro-2,4-benzodithiepine