Phenyl p-chlorophenylethynyl ketone

Phenyl p-chlorophenylethynyl ketone