2-Chloro-1,7-dimethyl-hypoxanthine

2-Chloro-1,7-dimethyl-hypoxanthine