2-Butyl-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolan-4-one

2-Butyl-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolan-4-one