Methyl 4-(hydrazinocarbonyl)benzoate

Methyl 4-(hydrazinocarbonyl)benzoate