1-(4-butoxyphenyl)-3-(2-chloro-4,5-difluorophenyl)urea

1-(4-butoxyphenyl)-3-(2-chloro-4,5-difluorophenyl)urea