Methyl 5-ethenylnicotinate

Methyl 5-ethenylnicotinate