2-phenyl-1-(4-propoxyphenyl)ethanone

2-phenyl-1-(4-propoxyphenyl)ethanone