Benzoic acid, 2-(4-methylbenzoyl)-, methyl ester

Benzoic acid, 2-(4-methylbenzoyl)-, methyl ester