2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamide

2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamide