4-Ethoxy-N-(1-methylacetonyl)amphetamine

4-Ethoxy-N-(1-methylacetonyl)amphetamine