6-Hydrazino-2,4-dimethyl-5,7-diazabenzofuran

6-Hydrazino-2,4-dimethyl-5,7-diazabenzofuran