Propane, 2,2',2''-[methylidynetris(thio)]tris-

Propane, 2,2',2''-[methylidynetris(thio)]tris-