3-Methoxymethyl-2,4,5,6-tetramethylphenol

3-Methoxymethyl-2,4,5,6-tetramethylphenol