2-(2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-yl)ethanol

2-(2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-yl)ethanol