Isopropyl 2-pyridyl ketone

Isopropyl 2-pyridyl ketone