Methanamine, (5-phenyl-2-thiazolyl)-

Methanamine, (5-phenyl-2-thiazolyl)-