4-Propylthio-5-chloro-pyrimidin-2(1H)-one

4-Propylthio-5-chloro-pyrimidin-2(1H)-one