2-(4-Methylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane

2-(4-Methylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane