4-Azaheptan-1-ol, 2,6-dimethyl-1,3-diphenyl-

4-Azaheptan-1-ol, 2,6-dimethyl-1,3-diphenyl-