2-Propylthio-5-chloro-pyrimidin-4(3H)-one

2-Propylthio-5-chloro-pyrimidin-4(3H)-one