Phenylalanine, N-isovaleryl-, methyl ester

Phenylalanine, N-isovaleryl-, methyl ester