5-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole

5-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole