5-Methyl-3-nitro-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

5-Methyl-3-nitro-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine