3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-ol

3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-ol