4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine

4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine