2-Ethyl-5-methylbenzo[b]thiophene

2-Ethyl-5-methylbenzo[b]thiophene