7-Ethyl-2-methyl-1-benzothiophene

7-Ethyl-2-methyl-1-benzothiophene