2-Ethyl-7-methyl-1-benzothiophene

2-Ethyl-7-methyl-1-benzothiophene