1-(2,3,4,5-Tetramethylphenyl)ethanone

1-(2,3,4,5-Tetramethylphenyl)ethanone