1-Dichloromethyl-2,6-difluorobenzene

1-Dichloromethyl-2,6-difluorobenzene