2-(6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyloxy)ethyl 3,5-dinitrobenzoate

2-(6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyloxy)ethyl 3,5-dinitrobenzoate