1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea

1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea