4-Methoxy-2,6-dimethylbenzonitrile

4-Methoxy-2,6-dimethylbenzonitrile